نسبت قیمت به کیفیت

عطر و طعم

سیستم توزیع و در دسترس بودن